Regulamin Programu Partnerskiego

1 Definicje

 1. Program Partnerski – to program partnerski, którego funkcjonalności i sposób działania ujęte są pod wskazanym adresem: https://www.tapdruk.pl/program-partnerski
 2. Produkty – to produkty znajdujące się w asortymencie dostępnym na sklepie Tapdruk.pl, w tym produkty wykonane ze wzorów dostarczonych przez Partnera.
 3. Sklep - właściciel sklepu internetowego Tapdruk.pl oraz organizator niniejszego Programu Partnerskiego. 
 4. Partner – uczestnik Programu Partnerskiego. Osoba fizyczna lub prawna, która swoją działalność prowadzi w branży budowalnej, wnętrzarskiej, projektowej. (np. Projektant Wnętrz, Architekt Wnętrz). Partner przystąpił do poniższego programu partnerskiego i zaakceptowała niniejszy regulamin. Partner zgadza się również z Polityką Prywatności oraz Regulaminem Sklepu.
 5. Klient – osoba fizyczna lub prawna, która dokonała Zamówienia przez Sklep internetowy przy pomocy Dedykowanego Kodu Rabatowego, który przekazany został Partnerowi. 
 6. Prowizja - wypłata w środkach pieniężnych, przekazywana Partnerowi przez Sklep, stanowiąca % wartości transakcji Klientów przy pomocy Dedykowanego Kodu Rabatowego 
 7. Dedykowany Kod Rabatowy – specjalnie wygenerowany kod rabatowy dla Partnera przez Sklep, którego wykorzystanie przez Klienta w Zamówieniu skutkuje otrzymaniem Prowizji. 
 8. Zamówienie - zakup dokonany przez Sklep. Zamówienie uznane jest za zrealizowane, jeśli jest opłacone, dostarczone oraz niezwrócone przez Klienta. 

2. Zasady Ogólne

 1. Do Programu Partnerskiego może przystąpić osoba fizyczna lub prawna, która prowadzi działalność związaną bezpośrednio z asortymentem Sklepu, obejmująca branżę budowlaną/wnętrzarską. Sklep może dokonać weryfikacji, czy działalność Partnera jest związana ze wskazaną branżą. 
 2. Kandydat chcący przystąpić do programu jako Partner, jeśli jest osobą fizyczną, musi posiadać zdolność do czynności prawnych. 
 3. Uczestnictwo w Programie Partnerskim jest dobrowolne i bezpłatne. 
 4. Partner nie jest pracownikiem sklepu.
 5. Partner reprezentuje sklep na zasadach i w zakresie określonym niniejszym regulaminem.
 6. Partner może przedstawiać się jako uczestnik Programu Partnerskiego lub Partner.
 7. Czas trwania Programu Partnerskiego nie ma wyznaczonego terminu. Sklep może zakończyć Program Partnerski w dowolnym momencie, pod warunkiem, że poinformuje mailowo wszystkich Partnerów maksymalnie 14 dni przed jego zawieszeniem lub zakończeniem. 
 8. Zapis do Programu Partnerskiego odbywa się poprzez wypełnienie specjalnego formularza znajdującego się pod adresem https://www.tapdruk.pl/program-partnerski. Uzupełnione w formularzu dane muszą być prawdziwe, a kandydat na Partnera musi zaakceptować postanowienia wszystkich regulaminów zamieszczonych w formularzu. 
 9. Formularz po wypełnieniu zostanie zweryfikowany przez Sklep. W przypadku wątpliwości - Sklep skontaktuje się z kandydatem na adres e-mail podany w formularzu. 
 10. Pozytywna weryfikacja kandydata na Partnera skutkuje zapisaniem Partnera do programu, o czym zostanie poinformowany na adres e-mail podany w formularzu. W niniejszym mailu Partner otrzyma także wszelkie informacje związane z działaniem Programu Partnerskiego oraz Dedykowane Kod Rabatowy. 
 11. Dane teleadresowe takie jak imię nazwisko/nazwa firmy, telefon oraz adres, wszystkich Partnerów biorących udział w Programie Partnerskim są publicznie dostępne dla klientów Sklepu pod adresem strony Punkty Stacjonarne.

3. Wynagrodzenie i Prowizja

 1. Partner po przyjęciu do Programu Partnerskiego otrzymuje na podany w formularzu adres e-mail dwa Dedykowane Kody Rabatowe. Pierwszy Dedykowany Kod Rabatowy będzie zniżką % na zakup w Sklepie przez Partnera, zaś drugi Dedykowany Kod Rabatowy będzie przeznaczone dla Klienta końcowego. O wysokości stawki % zniżki Partner informację otrzyma w wiadomości e-mail. 
 2. Zrealizowane Zamówienie przez Klienta przy użyciu Dedykowanego Kodu Rabatowego przeznaczonego dla Klienta koncowego, informuje Sklep o tym, od którego Partnera pochodzi Klient. 
 3. Za w pełni Zrealizowane zamówienie przez Klienta, Partnerowi przysługuje prowizja stanowiąca % wartości całego zamówienia.
 4. Wysokość stawki % Prowizji Partner informację otrzyma w wiadomości e-mail, a jest ona uzależniona od sumy zamówień przy użyciu Dedykowanego Kodu Rabatowego z trzech ostatnich miesięcy poprzedzających miesiąc wypłaty Prowizji
 5. Wysokość Prowizji i progi określa Załącznik numer 1 do niniejszego Regulaminu. 
 6. Partnerzy wynagradzani są wyłącznie na podstawie poprawnie zrealizowanych Zamówień przy użyciu Dedykowanego Kodu Rabatowego. 
 7. Wypłata prowizji następuje na podstawie umowy o dzieło/specjalnie wystawionego rachunku (jeśli Partnerem jest osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej) lub faktury (jeśli Partnerem jest osoba prowadząca działalność gospodarczą). 
 8. Prowizje wypłacane są Partnerowi w chwili, gdy suma kwot składająca się na Prowizje osiągnie minimum 100zł. 
 9. Wypłata prowizji realizowana jest w formie przelewu bankowego. Wypłata następuje nie częściej niż raz w miesiącu, w odstępie co najmniej 30 dni. 
 10. Po każdym zakończonym kwartale Partner otrzymuje na e-mail wskazany w formularzu podsumowanie jego salda, które obejmuje sumę Prowizji do wypłacenia. 
 11. Wypłata prowizji następuje nie później niż 7 dni od momentu otrzymaniu faktury od Partnera lub podpisania przez obie strony Umowy o Dzieło. 

4. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zmiany danych osobowych i numeru konta bankowego Partnera wymagają dokonania zmian przez Partnera drogą mailową na sklep@tapdruk.pl.
 2. Sklep dołoży wszelkich starań, aby zabezpieczyć poprawność działania Programu Partnerskiego oraz bezpieczeństwo danych osobowych Partnera i Klientów. 
 3. Partner zgadza się na kontakt mailowy oraz telefoniczny ze strony Sklepu z informacjami dotyczącymi Programu Partnerskiego. 
 4. Publikowanie i rozpowszechnianie informacji wysyłanych Partnerowi przez Sklep jest niedozwolone. 
 5. Partner zobowiązuje się do godnego reprezentowania Sklepu, jako uczestnika Programu Partnerskiego, biorąc pod uwagę w szczególności aktualność przekazywanych informacji. 
 6. Sklep ma prawo do dezaktywacji konta Partnera i zawieszenia jego uczestnictwa w Programie Partnerskim, jeśli Partner nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu lub działania Partnera są traktowane przez Sklep jako szkodliwe dla interesu Sklepu. Partner zawieszony lub dezaktywowany nie ma prawa do naliczania i wypłacania Prowizji. 
 7. Partner może wypisać się z niniejszego Programu Partnerskiego, poprzez wysłanie prośby na adres sklep@tapdruk.pl. 
 8. O zmianach w niniejszym regulaminie Sklep będzie informował Partnerów drogą mailową, na adres e-mail umieszczony w formularzu zapisu do programu. 
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa w Polsce. 

 

Załącznik numer 1

Suma sprzedaży z trzech ostatnich miesięcy

Prowizja
poniżej 3 000 zł brutto10%
3 001 zł - 10 000 zł brutto15%
10 001 zł - 25 000 zł brutto20%
powyżej 25 001 zł brutto25%

 

 

Data opublikowania 28.04.2023